Make your own free website on Tripod.com

PRAVILNIK ("IPMS HR") NATJECANJA U PLASTIČNOM MAKETARSTVU

zadnja prerada: 20 ožujak 2000

1. ORGANIZATOR

Registrirana maketarska udruga članica IPMS HR , koja određuje vrijeme, osigurava prostor, osniva sudačku komisiju i izvještava javnost o održavanju natjecanja.

2.   NATJECANJE

2.1. Prema rangu može biti:             - klupsko
  
                                                         - gradsko
                                                           - županijsko
  
                                                         - državno

2.2. Otvoreno ili zatvoreno

 3. NATJECATELJ

Maketar koji je ispunio unaprijed utvrđene uvjete natjecanja organizatora, te koji je ispunio prijavni dio obrasca za ocjenjivanje.

 4. OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE

Standardizirani obrazac korišten za pristupanje natjecanju. Sastoji se od prijavnog dijela, kojeg ispunjava natjecatelj, te ocjenjivačkog dijela kojeg ispunjavaju članovi sudačke komisije. Oblikovan je tako da omogućuje brz, točan i učinkovit sudački posao, te da, u slučaju potrebe, pruži informacije natjecatelju o tome kako je njegov rad vrednovan.

5. SUDAC

Sucem za pojedino maketarsko natjecanje može biti proglašena isključivo punoljetna osoba, koja mora biti članom neke od maketarskih organizacija, te koja (kao nužan uvjet) posjeduje praktično maketarsko iskustvo i upoznata je s uvjetima suđenja na natjecanju. Sudac se ne smije istovremeno natjecati u kategoriji u kojoj sudi.

6. NATJECATELJSKA AKTIVNOST

Natjecateljska aktivnost je podijeljena prema kategorijama.

6.1. KATEGORIJE

 6.1.1. Dobna podjela

Vrši se prema dobi natjecatelja na juniore (do 18 godina starosti) i seniore (stariji od 18 godina).

                         6.1.2. Podjela prema mjerilima

Vrši se prema mjerilima prijavljenih maketa (1/72, 1/48, 1/35, 1/32 i sl.).

                         6.1.3. Tematska podjela

Vrši se prema tematici prijavljenih maketa (zrakoplovi, vozila, brodovi,figure i sl.).

                         6.1.4. Kolekcije

Kolekcija mora imati temu, a sastoji se od barem 3 makete.  Ona može npr. predstavljati razvoj nekog povijesnog događaja, pokazati različite varijante ili korisnike originala, predstaviti različite originale u sklopu   iste misije itd.; jedino ograničenje je maketarova mašta.

                         6.1.5. Ostale podjele

Navedene kategorije predstavljaju osnovu. Daljnje podjele na kategorije mogu se vršiti ovisno o tome da li je maketa prijavljena na natjecanje samostalno ili u sklopu diorame, te prema drugim kriterijima koje odredi organizator natjecanja, a koji nisu u suprotnosti s gore navedenim.

 U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih maketa za postojanje samostalne kategorije (barem 4 natjecatelja), prijavljene makete će biti premještene u najbližu srodnu kategoriju.

 7. PRIJAVLJENE MAKETE

Makete koje su već jednom sudjelovale na nacionalnom prvenstvu, mogu ponovno sudjelovati na natjecanju isključivo kao dio kolekcije (u slučaju postojanja takve kategorije, pri čemu ne smiju činiti više od 1/3 kolekcije) ili diorame (pod uvjetom da ranije to nisu bile).

 8. OCJENJIVANJE

Makete se ocjenjuju na temelju bodova utvrđenih obrascem za ocjenjivanje, te u usporedbi s drugim maketama na natjecanju.

 Poredak mora biti u skladu sa slijedećim definicijama:

             Prvo mjesto - za maketu koja odražava visoki stupanj vještina u izradi, točnosti, konačnom izgledu, te vjernosti detalja. Ne smije imati vidljivih pogrešaka.

             Drugo mjesto - za maketu koja odražava visoki stupanj vještina u izradi, točnosti i konačnom izgledu. Ne smije pokazivati veće pogreške, niti  smije imati manje pogreške nastale kao rezultat loše izrade od strane maketara.

             Treće mjesto - za maketu koja u osnovi zadovoljava sve kriterije navedene u  ocjenjivačkom obrascu, te koja može posjedovati nekoliko manjih ili najviše jednu veću pogrešku koje su jasno vidljive.

 Pogreške su određene kao:

             Veće - bilo kakva netočnost ili odstupanje od priložene dokumentacije, odnosno neuspjeh u zadovoljavanju kriterija navedenih u obrascu za ocjenjivanje, koje je već na prvi pogled očigledno promatraču bez pažljivijeg pregleda makete.

             Manje - bilo kakva netočnost ili odstupanje od priložene dokumentacije, odnosno neuspjeh u zadovoljavanju kriterija navedenih u obrascu za ocjenjivanje, koji se mogu primjetiti tek pažljivijim pregledom makete.

9. NATJECATELJEVO PRAVO

Svaki je natjecatelj isključivi vlasnik prijavljene makete, što znači da je u vrijeme trajanja prvenstva SAMO ON smije dodirivati i premještati. Za bilo kakvo manipuliranje maketom od strane drugih osoba (fotografiranje i sl.), a koje nisu članovi sudačke komisije, potrebno je dopuštenje autora makete. Pristupanjem  natjecanju, natjecatelj daje dopuštenje članovima sudačke komisije za manipuliranje maketama.

10. NAČIN OCJENJIVANJA

10.1. Suci NE SMIJU dodirivati makete prilikom suđenja!

    10.2. Svaki sudac mora biti potpuno siguran da je u stanju izvršiti sličnu procjenu na svim maketama u kategoriji ili barem na onima od kojih se očekuje da konkuriraju maketi koju trenutno ocjenjuje. Svako utvrđivanje odstupanja na maketi mora biti neupitno i dokumentacijom potkrijepljeno, a sudac mora biti u potpunosti siguran da je u pravu. U suprotnom, tj. u slučaju postojanja i najmanje sumnje oko određenog odstupanja, sudac je dužan ocijeniti dotični kriterij pozitivno. Sastavnica nije obavezna u seniorskoj konkurenciji, ali u juniorskoj je.

    10.3. Ukoliko je prilikom ocjenjivanja došlo do oštećenja makete, osoba koja ga je prouzročila je dužna o tome obavijestiti članove sudačke komisije. Natjecatelj ni u kojem slučaju NE SMIJE BITI sankcioniran, tj. maketa će se ocijeniti kao da oštećenja nema.

    10.4. Svaku će kategoriju ocjenjivati nezavisno jedan od drugog 3 suca, koji će unositi bodove u obrazac za ocjenjivanje u skladu s navedenim kriterijima.

 11. KRITERIJI SUĐENJA KOJI VRIJEDE ZA SVE MAKETE

Svaki je kriterij predstavljen skalom od 0 do 5, pri čemu 5 bodova označava maksimum, a 0 potpuni neuspjeh.

    11.1. OPĆI DOJAM - ocjenjuje se s udaljenosti od 30 cm do 1 m, ovisno o mjerilu.Osnovni  kriterij prilikom ocjenjivanja općeg dojma je odgovor na pitanje: “Da li maketa odgovara svom predlošku (stvarnom ili fiktivnom)?”

- dobro:   - realistična maketa
  
            - realistična obrada

- loše:        - nakošena ili deformirana maketa
  
              - maketa koja izgleda kao maketa, a ne kao originalni predložak (nezgrapni detalji, neobojani dijelovi, može se       gledati kroz maketu i sl.)
  
              - nestvarna obrada i postarivanje
  
              - velika odstupanja od originala

 U ovom se dijelu NE OCJENJUJE:            - izbor predloška i razina detalja
  
                                                                 - manja odstupanja od originala
  
                                                                 - količina rada (uloženi trud) ili kvaliteta makete
  
                                                                 - u slučaju pojedinačne makete: podloga

    11.2. VJERNOST PREDLOŠKU  - označava s koliko je uspjeha maketom dočarana vjernost originala.

-            ocjenjuje se na temelju priložene dokumentacije kao:

a)    tehnička vjerodostojnost tj. koliko maketa u tehničkom smislu odgovara originalu (prema nacrtima, skicama ili fotografijama detalja itd.)  ili

b) vjerodostojnost boja i oznaka (također prema fotografijama).

Dokumentacija obuhvaća sve priložene materijale (u pisanom i slikovnom obliku) na temelju kojih je maketa izrađena. Nedostatak dokumentacije povlači za sobom 0 bodova u ovom dijelu ocjenjivanja.

    11.3. IZRADA - tehnike izrade obuhvaćaju vještine izbjegavanja grešaka u radu, kao i vještine u otklanjanju netočnosti same makete i sl. Maksimalni broj bodova se dodjeljuje odlično izrađenoj maketi, kod koje su svi nedostaci i pogreške proizvođača otklonjeni.

 Bodovi se umanjuju kod:             - vidljivih ili loše pokitanih spojeva
  
                                                 - prebrušenih detalja ili maketa s vidljivim tragovima brušenja ili ogrebotinama

 U ovom se dijelu NE OCJENJUJE:    - uloženi trud niti izbor makete (proizvođača)
  
                                                        - razina detalja
  
                                                        - stupanj složenosti gradnje, modifikacije, dodatni dijelovi
  
                                                        - u slučaju pojedinačne makete: podloga

 Ovdje se može obratiti pažnja na razlike u kriterijima između općeg dojma i izrade. Dovršena maketa može biti tehnički savršena i istodobno nerealna.

         11.3.1. Poravnavanje -označava uspjeh u prikazivanju pravilnih kuteva na maketi (npr. odnos krila i trupa ili odnos stajnog trapa prema ostatku makete), kao i pravilno nalijeganje panel linija pri spoju dijelova.

         11.3.2. Linije spoja -odnosi se na stupanj uspješnosti prikrivanja linija spoja između različitih dijelova makete.

         11.3.3. Lijepljenje/kitanje -pozitivno se boduje uspješnost izvedbe ovih radnji bez ostavljanja tragova ljepila ili kita.

         11.3.4. Brušenje -označava kvalitetu brušenja, dok se bodovi oduzimaju za eventualno vidljive tragove na maketi

         11.3.5. Gubitak/obnova detalja -s obzirom da prilikom izrade makete dolazi do određenog gubitka detalja, u ovoj se rubrici pozitivno ocjenjuje stupanj uspješnog obnavljanja takvih detalja, dok se bodovi oduzimaju za neizvršenje ovih radnji (npr. prebrušene panel linije na mjestu spoja, što se najčešće događa kod maketa s neugraviranim detaljima).

    11.4. DETALJI - detalji se ocjenjuju s najmanje moguće udaljenosti od makete, BEZ njenog dodirivanja, a bodovi se dodjeljuju u skladu s pitanjem: “Koliko blizu moram prići da bih vidio da je riječ o maketi?”

dobro:              - kvalitetni i mjerilu vjerni detalji
  
                                 - bojanje u skladu s mjerilom
  
                                 - opća razina detaljiranja

                        loše:                 - grubi/nezgrapni ili nepostojeći detalji
  
                                             - samo dio makete je detaljiran

        U ovom se dijelu NE OCJENJUJE:

                - količina detalja (npr. otvoreni panel ne opravdava veći broj bodova -osim ako je napravljen tako dobro da podiže razinu cijele makete)
  
             - manja odstupanja od predloška
  
             - uloženi trud i izbor makete
                - u slučaju pojedinačne makete: podloga

11.5. OBRADA POVRŠINE (BOJA I OZNAKE)        bodovi se dodjeljuju u skladu s pitanjem: “Da li je maketa dobro obojana i kako su postavljene oznake?”

 Bodovi se umanjuju kod:     - neravnomjerno obojane površine, vidljivih tragova kista ili zrnatosti boje
  
                                        - mrlja od boje ili ljepila, otisaka prstiju ili priljepljene prašine
  
                                        - boja loše pokriva površinu ili je predebelo nanesena
  
                                        - oznake su loše postavljene, vidljivi su mjehurići zraka ili efekt “smrzavanja”
  
                                        - oznake nisu geometrijski ispravne, predebele su ili su prozirne

 U ovom se dijelu NE OCJENJUJE:            - uloženi trud
  
                                                                - izbor predloška ili šeme bojanja

 (kompliciranija šema ne povlači nužno i veći broj bodova u slučaju da nije kvalitetno izvedena)

 12. KRITERIJI SUĐENJA KOJI VRIJEDE SAMO ZA POJEDINE MAKETE

12.1. DODATNI TRUD - posebna stavka koja se boduje samo kod samogradnji ili vrlo zahtjevnih konverzija (pregradnja jednog tipa u drugi ili gradnja makete vrlo lošeg proizvođača) i to samo u onim slučajevima kada za takve makete nije predviđena posebna natjecateljska kategorija. U slučaju kada takva kategorija postoji, ova se rubrika ne popunjava, već se makete u njoj ocjenjuju prema kriterijima suđenja koji vrijede za sve makete.

               U ovom se dijelu NE OCJENJUJE:     - kvaliteta izrade

 13. DODATNA OBJAŠNJENJA

    13.1. PODLOGE

Makete prijavljene za natjecanje bi se zbog lakše manipulacije trebale nalaziti na podlogama koje mogu predstavljati prirodno okruženje predloška (npr. dio ceste, vode ili piste) ili pak na podlogama koje omogućuju bolji uvid u maketu (staklo, ogledalo i sl.). Ovakve podloge, osim u kategoriji diorame, NEĆE imati utjecaja na broj bodova pri suđenju.

    13.2. DIORAME

Ocjenjuju se prema navedenim kriterijima, kao cjelina koju čine maketa i osnova diorame, a ne posebno maketa i posebno podloga.

    13.3. ZAKLJUČAK

Najvažnije pravilo glasi: “Sastavljajte makete i dobro se zabavljajte!”. Osnovna je ideja pokazati makete i sresti druge maketare.

Povratak